Общи условия

 I. ОПРЕДEЛЕНИЯ

 1.    Софийска Фотографска Школа – „СОФИЙСКА ФОТОГРАФСКА ШКОЛА” ЕООД, ЕИК 203781507, адрес на управление: гр. София 1612, р-н Красно село, ул. “Кюстенджа” 6, ет. 5, ап. 9, представлявано от управителя Мирослав Йорданов Маринов, наричано за краткост, телефон: 0895872244, e-mail: info@sofia-photography.bg.
 2.    Онлайн магазин Софийска Фотографска Школа – Електронен магазин за курсове по фотография с интернет адрес http://test.sofia-photography.bg/. Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за курсовете по фотография и възможност за тяхното закупуване и заплащане на съответната цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.
 3.    Клиенти – физически и юридически лица, желаещи да закупят правото да гледат курсове по фотография от електронния магазин. Юридическите лица следва  да бъдат представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.
 4.    Курсове по фотография / Курсове – видео филми, съдържащи курсове по фотография на различни теми.
 5.    Профил – личният профил на Клиента в онлайн магазина на Софийска Фотографска Школа, който позволява на Клиента да закупи правото да гледа курсовете.
 6.    Общи условия – настоящите Общи условия представляват договор между Софийска Фотографска Школа и Клиента за покупко-продажбата на правото да гледа курсовете от онлайн магазина на Софийска Фотографска Школа. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на онлайн магазина. Страни по договора са Софийска Фотографска Школа, от една страна, и клиента, от друга страна. С поръчката и закупуването на курс Клиентът заявява, че е запознат и приема с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента в онлайн магазина, дори да не е закупил правотео да гледа курс по фотография, представлява волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

 1.   Достъпът до онлайн магазина е свободен, но за закупуване на правото да се гледат курсове се изисква регистрация в онлайн магазина на Софийска Фотографска Школа и създаване на Профил на Клиента.
 2.    С извършване на регистрацията се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия.
 3.    С извършване на регистрацията Клиентът декларира и гарантира, че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията, съответно че е представител (законен или упълномощен) на юридическо лице.
 4.    Регистрацията в онлайн магазина се извършва чрез въвеждане на данни за клиента, включително потребителско име и парола, както и данни за контакт, съгласно формуляра на електронния магазин.
 5.    Клиентът носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в онлайн магазина. Софийска Фотографска Школа не носи отговорност, ако Клиент е попълнил неверни данни при регистрацията.
 6.    Клиентът се задължава да уведоми Софийска Фотографска Школа при всяка промяна в данните, които е предоставил на Софийска Фотографска Школа, като в противен случай Софийска Фотографска Школа не носи отговорност за издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност всякакви допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи, претърпени от Софийска Фотографска Школа във връзка с неверни или неактуални данни.

III.  ПОРЪЧКА НА КУРСОВЕ

 1.    За поръчка в онлайн магазина трябва да следвате инструкциите на сайта на онлайн магазина.
 2.    За да извършите поръчка:

2.1. Изберете курс;

2.2. Запознайте се с информацията за курса и графика на започване на излъчването им;

2.3. Натиснете „Купи“.

 1.    За извършване на поръчка е необходимо Клиентът да е влезнал в своя профил.
 2.    След натискане на бутона „Купи“ се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него курс. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на курса от страна на Клиента. С поръчката Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи правото да гледа съответния курс и се задължава да заплати цената му. С поръчката Клиентът дава съгласието си цената на поръчаните курсове да бъде изтеглена от картата на Клиента незабавно след поръчката.
 3.    Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с общите условия на Софийска Фотографска Школа, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил, както и с теглене на цената на продуктите от картата на Клиента. С поръчката на съответния курс Клиентът декларира, че запознат с естеството на курсовете, наична на гледане и получаване на инфорацията и е одобрил структурата и съдържанието на съответния курс.
 4.    С извършването на поръчката Клиентът разрешава на Софийска Фотографска Школа да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 5.    Софийска Фотографска Школа не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт Софийска Фотографска Школа не носи отговорност при неточно изпълнение на задълженията си към Клиента.
 6.    Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в онлайн магазина и данните, предоставени по телефон или електронна поща на Софийска Фотографска Школа,а ко има такива. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните курсове.
 7.    Клиентът и всички негови служители и представители, съдружници, управляващи и свързани лица (ако има такива) носят отговорност за поръчките, направени чрез профила на Клиента в онлайн магазина. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия профил. Клиентът се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на курсовете, поръчани от такова лице.
 8. Изображенията на курсовете в онлайн магазина имат информативен и насочващ характер.Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлагания курс, а не да го представят точно или да го онагледят.
 9. Клиентът се задължава да се запознае с описанието на съответния курс преи да го поръча. При нужда от допълнителна инофрмация Клиентът може да се съврже по телефона или по електронна поща със Софийска Фотографска Школа.Софийска Фотографска Школа не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента, ако Клиентът не се е запознал предварително със спецификите на курса.
 10. Заявката поражда действие по отношение на Софийска Фотографска Школа след като Клиентът заплати на Софийска Фотографска Школа цената на целиа поръчан курс. При невъзможност за излъчване на курса поради възнакнал технически или друг пробелм, Софийска Фотографска Школа ще се свърже с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчания курс с друг или възстановяване на стойността му.

IV. ГЛЕДАНЕ НА КУРСОВЕ

 1.    В онлайн магазина е предвиден график, съгласно който всеки от видео уроците, включени в курса, става достъпен за гледане от Клиента.
 2.    До съответния ден и час, в който всеки от видео уроците, включени в курса, става достъпен за гледане от Клиента, Клиентът не може да започне гледането на съответния урок и няма основание да иска от Софийска Фотографска Школа да му предостави достъп до уроците.
 3.    След като стане достъпен съответния урок, Клиентът има право да го гледа неограничен брой пъти, докато Софийска Фотографска Школа го поддържа на интернет сайта на онлайн магазина.
 4.    За да гледа курсовете и уроците от тях, Клиентът трябва да разполага с компютърно или мобилно устройство, свързано с интернет връзка и с минималните технически спецификации, описани на сайта на онлайн магазина.
 5.    С поръчката на курс Клиентът декларира, че се е запознал с изискванията за гледане на курсовете и разполага с необходимите хардуер, софтуер и интернет връзка. Софийска Фотографска Школа не носи отговорност и не дължи връщане на суми, ако Клиентът не разполага с необходимите условия за гледане на курсовете.
 6.    Клиентът може да поръча само курс, който не е започнал към датата на поръчката.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1.    Всички цени на курсовете са в лева.
 2.    Цените са актуални към датата на поръчката.
 3.    С поръчката на курса Клиентът се задължава да заплати пълната цена на курса.
 4.    Курс може да бъде поръчан и заплатен само преди започването му. След започването на курса, Клиентът не може да го поръча, плати и да го гледа.
 5.    Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Софийска Фотографска Школа да получи пълният размер на цената на поръчаните курсове.
 6.    Ако Клиентът желае да получи фактура за заплатените суми, той трябва да заяви ирзрично това чрез сайта на онлайн магазина и да предостави данни за попълването и издаването на фактурата. Клиентът се сългасява, че ще получи електронна фактура на адреса за електронна поща, който е посочил за кореспонденция.
 7.    Клиентът не става собственик на курса или на отделни негови елементи, а получава правото да го гледа след определената дата и час, в който всеки от видео уроците стават достъпни за Клиента.
 8.    Заплащането на курсовете се извършва чрез следните кредитни или дебитни карти: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic, както и по следната банкова сметка на Софийска Фотографска Школа:

…………………………………..

 1.    С извършване на поръчката Клиентът се съгласява да бъде извършено авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
 2. Клиентът следва да извърши плащане с карта, която позволява извършването на съответната транзакция по плащане, има съответните регистрации за участие в схеми за онлайн автентикации и др.
 3. При плащане с кредитна или дебитна карта клиентът попълва данните за картата, включително номер, дата на валидност, код за сигурност, име на картодържателя и адрес, данни за автентикация, както и други данни, които онлайн магазинът изисква от Клиента.
 4. Софийска Фотографска Школа няма да предостави достъп до курс или отделен урок, ако Клиентът не е заплатил пълната цена на курса преди датата на започване на курса.
 5. Със заплащането на цената Клиентът декларира, че се е запознал с техническите изисквания за гледане на курса и със съдържанието му и ги приема и одобрява. Клиентът разбира, че без да разполага с хардуерно устройство с изискуем софтуер, както е посочен на сайта на онлайн магазина, както и с високоскоростен интернет, няма да може да ползва услугата, предлагана от Софийска Фотографска Школа и да гледа курсовете по фотография.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да направи рекламация, когато Софийска Фотографска Школа не му е предоставила за гледане курса, за който Клиентът е заплатил, или предоставения курс не може да бъде гледан от Клиент по причини, за които Софийска Фотографска Школа отговаря.
 2. Когато на Клиента е предоставен за гледане курс, различен по вид от заплатения, или предоставения курс не може да бъде гледан от Клиент по причини, за които Софийска Фотографска Школа отговаря, в срок до един месец от получаване на рекламацията Софийска Фотографска Школа ще предостави на Клиента продуктът, която отговаря на  направената от Клиента поръчка.
 3.  Клиентът разбира и се съгласява, че се е запознал предварително със съдържанието, структурата, участниците и вида на курсовете, поради което тези елементи не могат да бъдат основание за рекламация.
 4. Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на Софийска Фотографска Школа, включително като се изпрати по куриер или чрез пощенска пратка.
 5. При предявяване на рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага документите, на които се основава претенцията:
 • документ за плащане;
 • документи, установяващи несъответствието на стоката/услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията.

Рекламациите се правят/изпращат на адреса на Софийска Фотографска Школа: гр. София, ул. „Цар Асен I-ви“ 60.

 1. Клиентът не може да направи рекламация, ако не бъдат предадени предвидените документи.
 2. Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките/услугите с договора се дължи на действия или бездействия на Клиента.

VII. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА

 1.    Софийска Фотографска Школа уведомява Клиентите-потребители, че по смисъла на чл. 50 от ЗЗП потребителят има право на общо основание да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора (поръчка на курса).
 2.    В конкретния случай обаче курсовете по фотография представляват цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, и на основание чл. 57, т. 13 от ЗЗП потребителите нямат право на отказ по смисъла на чл. 50 от ЗЗП, по отношение на договори за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител и чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя.
 3.    Клиентът декларира изричното си съгласие и према, че след започване на курса губи правото си на отказ, независимо дали самият Клиент е гледал някой от уроците.  Клиентът дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора да започване преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора. Клиентът разбира, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора.
 4.    Преди започване на курса Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, не по-късно от 14 дни, считано от поръчката на курса. Отказът се извършва чрез попълване и изпращане на следния формуляр:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

До Софийска Фотографска Школа – „СОФИЙСКА ФОТОГРАФСКА ШКОЛА ” ЕООД, ЕИК 203781507, адрес на управление: гр. София 1612, р-н Красно село, ул. “Кюстенджа” 6, ет. 5, ап. 9, представлявано от управителя Мирослав Йорданов Маринов, наричано за краткост, телефон: 0895872244, e-mail: info@sofia-photography.bg

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните курсове: ……………………………………………………………………….

Дата на поръчка: …………………………….(посочете датата на поръчка на курса)

Дата на заплащане:……………………..(посочете датата на заплащане на курса)

Име на потребителя: ………………………………………………(напишете името си

Адрес на потребителя: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………(напишете адреса си)

Подпис на потребителя: ………………………….….…(ако формулярът е на хартия)

Дата: ……………. г.

 1.    Срокът за отказ е 14 дни от датата на поръчката на курса.
 2.    За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Софийска Фотографска Школа за неговото име, географски адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща).
 3.    Ако Клиентът се откаже от настоящия договор преди започване на курс, Софийска Фотографска Школа ще възстанови плащанията, получени от Клиента за закупения курс.
 4.    Софийска Фотографска Школа ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция. Клиентът се съгласява, че поради спецификата на транзакциите с банкови карти не е възможно във всички случаи сумите да бъдат възстановени към банковата му карта, поради което Клиентът дава съгласието си сумите могат да бъдат възстановени и чрез банков превод към сметка, предоставена на Софийска Фотографска Школа от Клиента, като евентуални разходи за входящия превод или загуби от обменния курс, както и комисионни начислени от банката ползвана от клиента  върху клиента, се поемат от самия Клиент.
 5.    Ако Клиентът се откаже от настоящия договор след започване на курс, Софийска Фотографска Школа няма да възстанови плащанията, получени от Клиента за закупения курс. Клиентът няма право да претендира каквито и да е неустойки или обезщетения, възстановяване на цялата или част от сумата.
 6. Тежестта на доказване за надлежно упражняване правото на отказ от договора се носи от Клиента.

VIII. ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА

 1.    Софийска Фотографска Школа има право да откаже да предостави на Клиента достъп до поръчан курс, в случай, че Клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката накурса противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Клиента, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай Софийска Фотографска Школа не носи отговорност за неизпълнение на доставката.
 2.    Софийска Фотографска Школа има право да откаже предоставянето на поръчани курсове, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

a)   Информацията, предоставена от Клиентът е непълна или невярна;

b)   Действията на Клиентът могат да увредят Софийска Фотографска Школа;

c)   Клиентът не е заплатил пълния размер на цената на курса, закупен от Софийска Фотографска Школа.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

 1.    Софийска Фотографска Школа е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Софийска Фотографска Школа ще положи грижа за запазване на личните данни на клиентите си, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица тези лични данни, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Софийска Фотографска Школа или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
 2.    С предоставянето на лични данни на Софийска Фотографска Школа, както и с извършването на поръчка клиентът потвърждава, че е предоставил личните данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от Софийска Фотографска Школа.
 3.    При попълване на данните Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Клиентът е предоставил неверни или непълни данни, Софийска Фотографска Школа не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.
 4.    Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни.
 5.    Софийска Фотографска Школа има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения или да им предложи реклами и информация на свои стоки и услуги.

 X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1.    Клиентът разбира и се съгласява, че Софийска Фотографска Школа има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 2.    Софийска Фотографска Школа има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на онлайн магазина, да забрани използването на онлайн магазина от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.
 3.    Клиентът разбира и се съгласява, че Софийска Фотографска Школа има право да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме закупени от Софийска Фотографска Школа стоки/услуги, като в този случай Софийска Фотографска Школа не носи отговорност за вреди.
 4.    Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват онлайн магазина, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
 5.    Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Софийска Фотографска Школа. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички стоки/услуги, поръчани през профила му.
 6.    Софийска Фотографска Школа няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
 7.    Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Софийска Фотографска Школа за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на клиента.
 8.     Характеристиките или цените на продуктите в онлайн магазина могат да бъдат променени от Софийска Фотографска Школа по всяко време и могат да съдържат грешки. В случай на грешка в характеристиките или цената на даден продукт, този продукт се заплаща от Клиента по реалната му цена, определена от Софийска Фотографска Школа към момента на поръчката.
 9.    Във всички случаи отговорността на Софийска Фотографска Школа към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена стока.
 10. Софийска Фотографска Школа не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Софийска Фотографска Школа.
 11. Софийска Фотографска Школа не носи отговорност за прекъснат достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка на курсове, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

XI.      АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1.    Цялото съдържание на онлайн магазина, включително всички публикувани видео материали, текстове, изображения, снимки, статии, програмен код, марки, лога и т.н. са със запазени авторски права. Те принадлежат на Софийска Фотографска Школа и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Софийска Фотографска Школа и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 2.    Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин видео уроците, текстовете, изображенията или други части от съдържанието на онлайн магазина.
 3.    При създаването на профил в онлайн магазина Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на онлайн магазина, продуктите или марките на Софийска Фотографска Школа или трети лица.
 4.    Клиентът няма право на достъп до програмния код на онлайн магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени във видео материали или програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Софийска Фотографска Школа.
 5.    В случай на неизпълнение на горните условия, Софийска Фотографска Школа има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.
 6.    Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички свои служители и представители (ако има такива), на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Софийска Фотографска Школа.
 7.    Търговската марка Софийска Фотографска Школа и домейните с това наименование са собственост на Софийска Фотографска Школа и неговите партньори. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Софийска Фотографска Школа е забранено и се наказва според закона.
 8.    Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Софийска Фотографска Школа са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в онлайн магазина и/или имат профил, като при нарушение Софийска Фотографска Школа има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

XII.    ИЗМЕНЕНИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

 1.    Софийска Фотографска Школа има право по всяко време да прави изменения и подобрения на онлайн магазина, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.
 2.    Софийска Фотографска Школа има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.
 3.    В тези случаи Софийска Фотографска Школа не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

XIII.     КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

 1.    С попълването на данните и координати за връзка Клиентът дава изричното си съгласие Софийска Фотографска Школа да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка.
 2.    Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава Софийска Фотографска Школа да осъществи контакт с клиента.

XIV.      ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

 1.    Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

a)   името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Софийска Фотографска Школа;

b)   всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Софийска Фотографска Школа;

c)   информация за състава, предназначението и употребата на курсовете;

d)   крайната цена на курсовете с включени всички данъци и такси;

e)   условията за плащане и изпълнение;

f)    условията, срока и начина за рекламация и отказ, включително формуляра по приложение 6 от ЗЗП;

g)   периода, за който цената на курсовете е в сила;

h)   условията и срока на гаранцията/годността;

i)    информация за контакт със Софийска Фотографска Школа, включително по телефон и електронна поща;

j)    техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

k)   техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

l)    наличност на стоките/усугите;

m) опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоките/услугите.

 1.    Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.
 2.    Софийска Фотографска Школа е регистриран по ЗДДС с ДДС № BG203781507.

 XV.        УВЕДОМЛЕНИЯ

 1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в онлайн магазина и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Клиента, посочени от него при регистрацията.

XVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

 1.    Всички посетители на онлайн магазина се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Софийска Фотографска Школа, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Софийска Фотографска Школа, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Софийска Фотографска Школа или за трето лице.

XVII. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

1.   Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

XVIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1.    Софийска Фотографска Школа не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажор.
 2.    Софийска Фотографска Школа не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на клиента или друго лице.

XIX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1.    Софийска Фотографска Школа си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до клиентите. Новите Общи условия се публикуват на сайта на онлайн магазина.
 2.    Клиентът носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в общите условия. Софийска фотографска Школа няма задължение да уведомява Клиента за промяната освен да ги публикува на сайта на онлайн магазина.
 3.    Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени поръчки.
 4.    Софийска Фотографска Школа не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на онлайн магазина, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Софийска Фотографска Школа.

XX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1.    За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при ползване на платформата от чуждестранни клиенти. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез онлайн магазина, се разрешават от компетентния български съд